Instrument MKBA

Als onderdeel van de Rotterdamse Adaptatie Strategie is de Rotterdamse klimaat MKBA ontwikkeld. In een MKBA worden de kosten van een investering tegen de baten afgewogen, vanuit het perspectief van de maatschappij als geheel. Om de baten te kunnen waarderen, moet het effect van een project in kaart worden gebracht. Hiertoe worden als het ware twee filmpjes met elkaar vergeleken: een filmpje van hoe de wereld eruit ziet zonder uitvoering van het project (het nulalternatief), en een filmpje van hoe de wereld er uit ziet met uitvoering van het project (het projectalternatief). Het effect dat het project heeft op de maatschappij, is het verschil tussen de filmpjes.

Bijzonder aan deze MKBA is dat er voor het eerst een model is gemaakt voor stedelijke klimaatadaptatie, die niet uitgaat van één investering maar diverse maatregelen en een dynamisch rekenmodel hanteert dat gebruikt kan worden voor strategievorming.

Bij het bestuderen van de eerste uitkomsten valt op dat diverse maatregelen zeer positief scoren, dus de baten de lasten duidelijk overschrijden. Dat wordt veroorzaakt door de aanname 'meeliften met gepland onderhoud' waardoor de investeringskosten beperkt zijn en de baten relatief groot. Daarnaast valt op dat het aantrekkelijk is om naast klimaatadaptatie in te zetten op het bereiken van neveneffecten zoals luchtkwaliteit en leefomgeving.